ข้อกำหนดและนโยบายส่วนบุคคล

 ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในข้อกำหนดนี้จะเรียกว่า "ข้อกำหนด" บังคับใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 คำนิยาม

ภายในข้อกำหนดนี้

(1) "เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน" หมายความว่า เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ชื่อว่า Truck Buddy, Truck Buddy Carrier, Truck Buddy Driver, Truck Buddy Admin และมีที่อยู่เว็บไซต์ที่ www.truckbuddy.in.th ซี่งดำเนินการและให้บริการในลักษณะ ดังต่อไปนี้

 

ผู้ใช้งานสามารถค้นหาขนส่งโดยรถบรรทุกขนาด 4 ล้อ, 6 ล้อ, 10 ล้อ, รถหัวลาก, รถหัวลาก รวมถึงรถเทรลเลอร์พื้นเรียบและ/หรือรถพ่วงคอกให้ได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน

 

ผู้ใช้งานของ Truck Buddy Platform สามารถติดตามสถานะงานต่างๆผ่านทางแอปพลิชัน

 

ผู้ใช้งานที่เป็นผู้ขนส่งสินค้าสามารถโพสต์หางานสำหรับรถขนส่งที่ต้องการรับงานขนส่ง เพื่่อให้ระบบจัดหางานได้ตามที่ผู้ใช้งานต้องการได้

 

ผู้ใช้งานที่เป็นผู้ขนส่งสินค้าสามารถโพสต์รถขนส่งเที่ยวเปล่าที่ต้องการรับงานขนส่ง เพื่่อให้ระบบจัดหางานได้ตามที่ผู้ใช้งานต้องการได้

 

(2) "เจ้าของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน" หมายความว่า บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105533060315 สำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

 

(3) "ผู้ใช้งาน" หมายความว่า ผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ สมาชิก ของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน หรือบุคคลอื่นใดที่เข้าถึงเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ไม่ว่าการเยี่ยมชม การใช้ การเป็นสมาชิก หรือการเข้าถึงนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ลักษณะใด ผ่านอุปกรณ์ใด ผ่านช่องทางใด และไม่ว่ามีค่าใช้จ่ายหรือไม่ก็ตาม

 

(4) "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายความว่า ข้อมูลใดๆ ก็ตามไม่ว่าของผู้ใช้งานหรือบุคคลอื่นใดที่สามารถใช้ในการระบุตัวตนของบุคคลบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

 

(5) "บริการ" หมายความว่า บริการใดๆ ที่นำเสนอบริการในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันโดยเจ้าของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

 

(6) "เนื้อหา" หมายความว่า ข้อความ บทความ ความคิดเห็น บทวิเคราะห์ รูปภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย รูปภาพประดิษฐ์ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ภาพยนต์ เสียง สิ่งบันทึกเสียง การออกแบบ คำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือการสื่อสารไม่ว่าในลักษณะใดและวิธีใดๆ ในเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน และไม่ว่าเนื้อหานั้นจะมีการจำกัดการเข้าถึงหรือไม่ก็ตาม

 

ข้อ 2 การอนุญาตให้ใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

 

โดยที่เจ้าของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันได้เปิดให้ใช้งานซึ่งเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ตามข้อกำหนดฉบับนี้ และผู้ใช้งานมีความประสงค์จะใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดังกล่าว โดยในการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานได้อ่านและเข้าใจข้อความและเงื่อนไขต่างๆ แห่งข้อกำหนดฉบับนี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว และตกลงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดฉบับนี้แล้วทั้งสิ้น ในการนี้ เจ้าของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันจึงอนุญาตให้ผู้ใช้งาน ใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ภายใต้เงื่อนไขแห่งข้อกำหนดนี้

 

ข้อ 3 ข้อแนะนำการใช้งาน

 

ในการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสบการณ์การใช้งานที่สูงสุดของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานอาจใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ตามที่ เจ้าของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน กำหนด ดังต่อไปนี้

 

ผู้ใช้งานสามารถเข้ามาใช้บริการโดยหารถขนส่งตามประเภทที่ผู้ใช้งานต้องการ และผู้ใช้งานสามารถรถขนส่งที่ตรงตามมาตรฐานของ Truck Buddy เข้ามาร่วมขนส่งสินค้าของเจ้าของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม

 

ข้อ 4 การจำกัดอายุผู้ใช้งาน

 

ในการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานตกลงและรับรองว่าตนมีอายุเกินว่า 18 (สิบแปด) ปีบริบูรณ์แล้ว ณ วันที่ใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เท่านั้น ในกรณีที่ผู้ใช้งานมีอายุไม่ถึงตามที่ข้อกำหนดนี้กำหนดไว้ ผู้ใช้งานจะไม่ใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไม่ว่าโดยวิธี และช่องทางใด รวมทั้ง ผู้ใช้งานยังรับรองอีกว่าจะไม่ยินยอม และจะใช้ความพยามอย่างที่สุดไม่ให้บุคคลอื่นซึ่งมีอายุไม่ถึงตามที่ข้อกำหนดนี้กำหนดไว้ ใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ในนามของผู้ใช้งาน

 

ข้อ 5 ข้อห้ามการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

 

ไม่ว่าในกรณีใดๆ ในการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานตกลงจะไม่ใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม ไปในลักษณะใด ลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 

(1) กระทำการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย คำพิพากษาศาล หรือคำสั่งของรัฐบาล หรือหน่วยงานที่ใช้อำนาจรัฐ

(2) กระทำการใดๆ ที่อาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือจารีตประเพณี

(3) กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร สิทธิในชื่อเสียง สิทธิส่วนบุคคล และสิทธิอื่นใดของเจ้าของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน หรือบุคคลอื่น

(4) กระทำการใดๆ ที่นำไปสู่การเก็บรวบรวม การเปิดเผยหรือการให้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

(5) กระทำการใดๆ ที่รบกวนการทำงานของระบบแม่ข่าย ชุดคำสั่ง หรือระบบเครือข่ายของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน และ

 

ข้อ 6 บัญชีผู้ใช้

 

ในการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เจ้าของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันอาจจัดให้มีบัญชีผู้ใช้ของแต่ละผู้ใช้ ตามที่ผู้ใช้งานร้องขอในแต่ละคราว โดยที่เจ้าของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการอนุมัติเปิดบัญชีผู้ใช้ กำหนดประเภทบัญชีผู้ใช้ กำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละประเภทบัญชีผู้ใช้ ค่าใช้จ่ายใดๆ เกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ใช้งานซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้นั้นๆ

 

ทั้งนี้ ผู้ใช้งานตกลงจะเก็บรักษาชื่อบัญชีผู้ใช้ รหัสผ่าน และข้อมูลใดๆ ของตนไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด และตกลงจะไม่ยินยอมให้ รวมถึงใช้ความพยายามอย่างที่สุดในการป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้งานบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้งาน

 

ในกรณีที่มีการใช้บัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้งานโดยบุคคลอื่น ผู้ใช้งานตกลงและรับรองว่าการใช้งานโดยบุคคลอื่นดังกล่าวได้กระทำในฐานะตัวแทนของผู้ใช้งานและมีผลผูกพันเสมือนหนึ่งผู้ใช้งานเป็นผู้กระทำการเองทั้งสิ้น

 

ข้อ 7 การเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับคู่ธุรกิจและผู้เกี่ยวข้อง

 

ข้อ 8 คำรับรองและหน้าที่ของผู้ใช้งาน

ในการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานมีหน้าที่ และให้คำรับรองต่อเจ้าของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ว่าจะใช้ความพยายามอย่างที่สุดเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้ใช้งานและตลอดจนเงื่อนไขของข้อกำหนดนี้ ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ใช้งานได้อ่านและเข้าใจข้อความและเงื่อนไขต่างๆ แห่งข้อกำหนดฉบับนี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว และโดยในการเข้าเยี่ยมชม ใช้งาน หรือการเป็นสมาชิกของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานตกลงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดฉบับนี้แล้วทั้งสิ้น

(2) ผู้ใช้งานเข้าใจและรับทราบดีว่าข้อกำหนดฉบับนี้ เป็นสัญญาฉบับหนึ่งซึ่งมีผลผูกพันและสามารถคับใช้ได้ตามกฎหมายระหว่างเจ้าของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน และผู้ใช้งาน

(3) ผู้ใช้งานจะดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและสมควร ให้พนักงานของผู้ใช้งาน ผู้รับจ้างช่วง ผู้ช่วย ที่ปรึกษา หรือตัวแทนใดๆ ของผู้ใช้งาน (ถ้ามี) ปฏิบัติตามข้อกำหนดฉบับนี้โดยเคร่งครัดด้วย

(4) ในกรณีที่มีบุคคลอื่นใช้สิทธิเรียกร้องหรือมีข้อเรียกร้องต่อผู้ใช้งาน หรือผู้ใช้งานถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเกี่ยวกับหรือมีสาเหตุมาจากการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานจะยุติข้อเรียกร้องด้วยค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบของผู้ใช้งานเอง และผู้ใช้งานตกลงปกป้องด้วยความพยายามอย่างที่สุด ไม่ให้เจ้าของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติข้อเรียกร้องดังกล่าว

(5) ในกรณีที่ เจ้าของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมีค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหรือมีสาเหตุมาจากการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่เจ้าของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันโดยสิ้นเชิง

 

ข้อ 9 เนื้อหาของผู้ใช้งาน

ในการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานอาจสามารถแสดงเนื้อหาของผู้ใช้งานภายในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันได้ ไม่ว่ามีการจำกัดสิทธิการเข้าถึงเนื้อหาหรือไม่ก็ตาม โดยผู้ใช้งานตกลงจะ

(1) ไม่แสดงเนื้อหาที่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ลิขสิทธิ์ ธรรมสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิในเครื่องหมายการค้า, สิทธิในแบบผลิตภัณฑ์ สิทธิในผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ ความลับทางการค้า สิทธิในเกียรติยศชื่อเสียง สิทธิในภาพบุคคล สิทธิส่วนบุคคล และสิทธิในชื่อเสียง

(2) ไม่แสดงเนื้อหาไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน การสนับสนุนความรุนแรง และการกระทำผิดกฎหมาย

(3) ไม่แสดงเนื้อหาใดๆ ที่น่าสงสัย หยาบคาย หลอกลวง ล่อลวงหรือชี้แนะในลักษณะที่อาจเป็นเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานรายอื่น หรือให้เกิดการกระทำผิดกฎหมาย

(4) ไม่แสดงข้อมูลส่วนตัวหรือเป็นความลับที่เป็นของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

(5) ไม่แสดงเนื้อหาที่เป็นเท็จ ไม่ว่าการแสดงเนื้อหาอันเป็นเท็จนั้นจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นหรือไม่ก็ตาม

(6) ไม่แสดงเนื้อหาที่นำไปสู่การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ชาติกำเนิด สัญชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพทางสังคม ฯลฯ

 

ข้อ 10 การสมัครใช้บริการ การตอบรับ การปฏิเสธคำขอใช้บริการ

ผู้ใช้งานอาจขอใช้บริการที่นำเสนอในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันได้ โดยการทำคำขอใช้บริการต่อเจ้าของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันตามแบบและวิธีที่เจ้าของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันกำหนด โดยเจ้าของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน มีสิทธิพิจารณาตอบรับคำขอผู้ใช้งาน หรือปฏิเสธคำขอดังกล่าวก็ได้ หากดุลพินิจของเจ้าของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน หรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เห็นว่าผู้ใช้งาน ผู้ใช้บริการไม่มีคุณสมบัติตามที่เจ้าของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันกำหนด ไม่เหมาะสมการกับใช้บริการดังกล่าว มีข้อสงสัยว่าข้อมูลในคำขอดังกล่าวไม่เป็นความจริง หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใด

 

ข้อ 11 การทดลองใช้บริการ

เจ้าของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันตกลงให้ผู้ใช้งานมีสิทธิทดลองใช้บริการบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 30 (สามสิบ) วันนับตั้งแต่วันที่คำขอใช้บริการของผู้ใช้งานได้รับการตอบรับจากเจ้าของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ใช้งานมีสิทธิเลิกใช้บริการได้หากไม่พึงพอใจบริการ แต่มีหน้าที่ต้องชำระค่าบริการตามค่าบริการที่ตกลงกันไว้ในเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

 

ข้อ 12 ระยะเวลาการใช้บริการ

 

ผู้ใช้งานตกลงจะใช้บริการบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเจ้าของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่คำขอใช้บริการของผู้ใช้งานได้รับการตอบรับจากเจ้าของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ไปจนกว่าจะสิ้นสุดการให้บริการ หรือมีการยกเลิกการให้บริการโดยเจ้าของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน หรือการบอกการใช้บริการโดยผู้ใช้งาน

 

ข้อ 13 ค่าบริการ

ผู้ใช้งานตกลงจะชำระค่าบริการให้แก่เจ้าของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน หรือผู้ให้บริการ โดยจะชำระเต็มจำนวนตามที่ตกลงกันไว้ในเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

 

ข้อ 14 การชำระเงินค่าบริการ

ในการชำระค่าบริการตามข้อกำหนดนี้ ผู้ใช้งานตกลงจะชำระให้แก่เจ้าของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน โดยวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ชำระค่าขนส่งให้แก่เจ้าของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนเตชะวนิช (ปูนซิเมนต์ไทย) เลขที่บัญชี 468-090359-1 ชื่อบัญชี บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด และ

(2) ผู้ใช้งานตกลงจะชำระค่าบริการให้แก่เจ้าของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันทันทีนับจากวันที่ยืนยันการใช้บริการ

 

ข้อ 15 เปลี่ยนแปลงค่าบริการ

ผู้ใช้งานหรือคู่สัญญาเข้าใจและยอมรับว่าต้นทุนในการให้บริการของเจ้าของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเหตุผลความจำเป็นทางเศรษฐกิจ

 

ดังนี้ เจ้าของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมีสิทธิปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน

 

ข้อ 16 การปฏิบัติผิดข้อกำหนดของผู้ใช้งาน

ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) ผู้ใช้งานฝ่าฝืนข้อกำหนดฉบับนี้ คำรับรองของผู้ใช้งานที่ให้ไว้ในข้อกำหนดฉบับนี้ หรือแนวทางปฏิบัติใดๆ ที่เจ้าของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันได้แจ้งให้ผู้ใช้งานทราบไม่ว่าโดยทั่วไปหรือโดยเฉพาะเจาะจง

 

(2) ผู้ใช้งานใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ไปในวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม

(3) ผู้ใช้งานกระทำการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เจ้าของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานรายอื่นๆ หรือบุคคลภายนอก

(4) ผู้ใช้งานกระทำการใดๆ ที่ เจ้าของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันพิจารณาเห็นว่าไม่เหมาะสม

เจ้าของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน โดยดุลพินิจของเจ้าของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันแต่เพียงผู้เดียว อาจดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) ส่งหนังสือเตือนอย่างเป็นทางการให้แก่ผู้ใช้งาน แก้ไขการกระทำ พฤติกรรมดังกล่าว

(2) ระงับการใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของผู้ใช้งาน ภายในระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง โดยจะมีกำหนดระยะเวลาหรือไม่ก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ

(3) ยกเลิกสิทธิการใช้หรือการเข้าถึง เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของผู้ใช้งาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ในกรณีที่ เจ้าของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ระงับการใช้งานหรือยกเลิกสิทธิการใช้ หรือการเข้าถึงเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ตามข้อกำหนดนี้ ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่า เจ้าของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ไม่มีความรับผิดสำหรับความสูญเสีย ความเสียหาย ข้อเรียกร้อง ความรับผิด ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวตามข้อกำหนดฉบับนี้

 

ข้อ 17 ความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

ผู้ใช้งานตกลงและทราบดีว่า เจ้าของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันอาจระงับการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ไม่ว่าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยไม่มีหน้าที่ต้องชดเชยความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ใช้งาน ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) การบำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเปิดให้ใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การบำรุงรักษาระบบแม่ข่าย (Server Maintenance)

(2) การปรับปรุงและพัฒนาระบบชุดคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการเปิดให้ใช้งาน เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การปรับปรุงชุดคำสั่งของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน (Update) การปรับปรุงชุดคำสั่งของระบบ (Firmware Update)

(3) เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือระบบชุดคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการเปิดให้ใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ไม่สามารถใช้งานได้ อันเนื่องมาจากเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือระบบชุดคำสั่งนั้น ไม่ว่าเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือระบบชุดคำสั่งนั้นจะอยู่ในความครอบครองของเจ้าของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน หรือบุคคลภายนอกก็ตาม

 

(4) เหตุสุดวิสัย อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ระบบไฟฟ้าขัดข้อง ระบบติดต่อสื่อสารขัดข้อง อุบัติเหตุ อุบัติภัย เพลิงไหม้ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การบังคับใช้หรือเปลี่ยนแปลงกฎหมาย คำสั่งของรัฐบาล

 

ข้อ 18 การรายงานปัญหาและพฤติกรรม

ผู้ใช้งานอาจรายงานปัญหาใดๆ จากการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อผิดพลาดของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน หรือของชุดคำสั่ง พฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้งานรายอื่นที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดนี้ หรือการใช้งานในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน การสนับสนุนการใช้ความรุนแรง หรือพฤติกรรมการใช้งานในลักษณะที่ก่อกวนผู้ใช้งานรายอื่น ได้ที่ truckbuddycom@gmail.com

 

ข้อ 19 การช่วยเหลือ

ในกรณีที่ ผู้ใช้งานมีข้อสงสัย ข้อสอบถาม เกี่ยวการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานสามารถ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตัวผู้ใช้งานเองได้ที่ www.truckbuddy.in.th และสอบถามได้ที่ truckbuddycom@gmail.com

 

ข้อ 20 การยกเว้นความรับผิด

ผู้ใช้งานตกลงและทราบดีว่า ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดในข้อกำหนดนี้ หรือภายในเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายที่เจ้าของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน จะ

(1) รับประกัน ความเสถียร ความเชื่อถือได้ ความแม่นยำ ความสมบูรณ์ ประสิทธิผล ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์โดยเฉพาะเจาะจงของผู้ใช้งาน ความปลอดภัย ข้อผิดพลาดของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

(2) รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานในการใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายต่ออุปกรณ์ ระบบ ที่ผู้ใช้งานใช้ในการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน หรือการสูญหายของข้อมูลหรือเนื้อหาของผู้ใช้งาน สิทธิและชื่อเสียงของผู้ใช้งาน ยกเว้น ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการกระทำโดยเจตนาหรือการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

(3) รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ใช้งานเอง ไม่ว่าผู้ใช้งานจะเจตนาหรือไม่ก็ตาม

(4) รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลภายนอก อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกระทำของผู้ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล (Hacker) อาชญากรคอมพิวเตอร์

 

ข้อ 21 ทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้ใช้งานเข้าใจและรับทราบดีว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งปวงอันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เนื้อหาของเจ้าของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า หรือการออกแบบ ระบบงานใด ที่ปรากฏในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันและที่ใช้งานบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ไม่ว่าระยะเวลาใด เป็นสิทธิเด็ดขาดของเจ้าของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันทั้งสิ้น

 

ผู้ใช้งานมีสิทธิใช้ซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเพิกถอนได้และอย่างไม่สามารถโอนแก่กันได้ ตราบเท่าที่เจ้าของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน อนุญาตให้ใช้ ภายใต้เงื่อนไขแห่งข้อกำหนดนี้เท่านั้น และไม่ว่า ณ เวลาใดๆ ไม่มีข้อตกลงใดในข้อกำหนดนี้ ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง หรือปริยาย ที่เป็นการโอนสิทธิใดๆ อันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้งาน ทั้งทางตรง และทางอ้อม

 

ข้อ 22 การเก็บรักษาความลับ

ในการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานอาจได้ล่วงรู้ หรือได้รับข้อมูลจากเจ้าของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันหรือจากบุคคลอื่นใดเพื่อการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันตามข้อกำหนดนี้ ซึ่งยังไม่ได้มีการเปิดเผยอย่างสาธารณะหรือไม่มีเจตนาให้ถูกเปิดเผยอย่างทั่วไป ณ ขณะที่เปิดเผยข้อมูล ผู้ใช้งานตกลงจะรักษาข้อมูลของเจ้าของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน หรือข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไว้เป็นความลับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการค้า และไม่ว่าจะมีมูลค่าหรือไม่ก็ตาม และจะไม่เปิดเผย ตีพิมพ์ ประกาศ หรือเผยแพร่ต่อบุคคลที่สาม เว้นแต่จะเป็นการกระทำตามกฎหมาย คำสั่งของหน่วยงานที่บังคับใช้อำนาจของรัฐ หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันก่อนล่วงหน้า

 

ข้อ 23 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

เจ้าของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันอาจแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อกำหนดนี้ได้ ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม และไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยเจ้าของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละคราว และให้ถือว่าข้อตกลงที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดนี้ด้วย

 

ข้อ 24 ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา

โดยที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเข้าใจและทราบดีว่า การเข้าทำข้อกำหนดฉบับนี้ ไม่ทำให้คู่สัญญา และพนักงานของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย มีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้าง ตามกฎหมายแรงงาน หรือเป็นหุ้นส่วนกัน ตามกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัทแต่อย่างใด

 

ข้อ 25 การโอนสิทธิ

เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดนี้ ผู้ใช้งานตกลงจะไม่โอนสิทธิ หน้าที่ และ/หรือความรับผิดตามข้อกำหนดนี้ให้แก่บุคคลใดโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เป็นการล่วงหน้า

 

ข้อ 26 การสละสิทธิ

การที่เจ้าของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไม่ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิล่าช้าในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใดก็ดี มิให้ถือว่าเจ้าของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันสละสิทธิในเรื่องดังกล่าว และการที่เจ้าของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันใช้สิทธิแต่เพียงบางส่วนหรือสละสิทธิในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใด ก็มิให้ถือว่าเป็นการสละสิทธิในเรื่องอื่นหรือในคราวอื่นด้วย

 

ข้อ 27 ความเป็นที่สุดของข้อกำหนด

ข้อกำหนดฉบับนี้ เป็นความตกลงอันเป็นที่สุดระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย การรับรอง ความเข้าใจ การพูดคุย หรือการเจรจาใดๆ ที่ได้ทำก่อนวันที่ทำข้อกำหนดฉบับนี้ระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดฉบับนี้ ที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในข้อกำหนดฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในข้อกำหนดนี้บังคับ

 

ข้อ 28 การแยกส่วนของข้อกำหนด

หากมีข้อความหรือข้อตกลงใดในข้อกำหนดนี้ที่ตกเป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับใช้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม คู่สัญญาตกลงให้ข้อความและข้อตกลงอื่นๆ ในข้อกำหนดนี้ยังคงมีผลสมบูรณ์และผูกพันคู่สัญญาอยู่เสมือนหนึ่งว่าไม่มีส่วนที่เป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์หรือไม่มีผลบังคับใช้นั้นอยู่ในข้อกำหนดนี้

 

ข้อ 29 การบอกกล่าว

ผู้ใช้งานตกลงให้คำบอกกล่าวหรือหนังสือซึ่งเจ้าของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต้องแจ้งให้แก่ตนภายใต้ข้อกำหนดนี้จะถือว่าได้มีการแจ้งแก่กันแล้ว หากว่าได้มีการส่งไปยังผู้ใช้งานตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดนี้ โดยวิธีดังต่อไปนี้

(1) การแจ้งคำบอกกล่าวไว้ ณ หน้าแรกของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

(2) การแจ้งผ่านทางอีเมล์แอดเดรสที่ผู้ใช้งานใช้ในการลงทะเบียน

(3) การแจ้งผ่านทางไลน์แอปพลิเคชั่นที่ผู้ใช้งานใช้ในการลงทะเบียน

(4) การแจ้งผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้ใช้งานใช้ในการลงทะเบียน

(4) การแจ้งผ่านโซเซียลมีเดียของเจ้าของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

 

 ข้อ 30 กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของประเทศไทย

 

ข้อ 31 การระงับข้อพิพาท

หากมีข้อโต้เถียง ข้อขัดแย้งใดๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากข้อกำหนดฉบับนี้ หากคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ คู่สัญญาตกลงจะนำข้อพิพาทดังกล่าวขึ้นฟ้องต่อศาลในประเทศไทย