สมัครใช้บริการค้นหารถ


รถขนส่งร่วมงานกับ Truck Buddy ง่ายนิดเดียว!

เพียงมีเอกสาร รายการ ดังนี้

 

•  สำเนาหนังสือจดทะบียนบริษัทจำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัดฉบับปัจจุบัน
•  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ. 20) (ถ้ามี)
•  สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม
•  สำเนาเอกสารใบอนุญาตประกอบการขนส่งของกรมขนส่งทางบก
•  สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกที่ระบุชื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนของผู้ขนส่ง